2880 K - Chémia a životné prostredie duálne vzdelávanie

Absolvent pozná zásady ochrany a tvorby životného prostredia, prírodné zdroje a ich čerpanie. Je oboznámený s hospodárením s odpadmi, pozná platnú legislatívu ochrany a tvorby životného prostredia. Je pripravený vykonávať náročné kvalifikované povolania a odborné činnosti v odvetviach chemického priemyslu.

Výučba bude prebiehať formou duálneho systému vzdelávania. Praktická príprava bude realizovaná priamo v partnerskej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec.