2891 K - Technik pre chemický a farmaceutický priemysel experimentálne overovanie, duálne vzdelávanie

Absolvent dokáže samostatne obsluhovať a aj riadiť časti chemických prevádzok, organizovať práce súvisiace s výrobným procesom a zabezpečovať plnenie technicko-hospodárskych noriem. Preukazuje pripravenosť vykonávať prácu v chemickej a farmaceutickej výrobe. Je odborník pre chemický a farmaceutický sektor. Je schopný samostatne vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním chemických, fyzikálno-chemických, biotechnologických dejov, v ktorých sa uskutočňujú chemické procesy alebo rozbory surovín, materiálov, výrobkov a tiež ukazovateľov životného prostredia. Je pripravený na činnosť technika, majstra, kontrolóra kvality, laboranta.

Výučba bude prebiehať formou duálneho systému vzdelávania. Praktická príprava bude realizovaná priamo v partnerskej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec.