Duálne vzdelávanie v Saneca

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť ako chutí skutočný pracovný  život, v reálnom kontakte s kolegami. Už počas štúdia  na SOŠ Chemickej v Hlohovci Ti ponúkame možnosť získať prax na najvyššej úrovni, s najmodernejšími zariadeniami a s najlepšími odborníkmi , priamo v našej spoločnosti. Systém duálneho vzdelávania spája školu so zamestnávateľom a dáva  žiakom významnú praktickú skúsenosť.

O duálnom vzdelávaní

Duálne vzdelávanie je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania.

Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu.

Systém duálneho vzdelávania spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť. 

Na základe výskumu sa až štyri pätiny rodičov pri výbere strednej školy zaujímajú o istotu atraktívneho zamestnania svojho dieťaťa po skončení štúdia. V tomto ohľade ponúkajú najväčšie záruky práve študijné a učebné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania.

IMG_4909 v 15 15 FIN_resize

Prečo duál

- Moderný systém vzdelávania
- Praktické odborné skúsenosti a zručnosti
- Pravidelný mesačný príjem vo forme štipendia
- Garancia ponuky pracovného miesta po skončení štúdia
- Firemné benefity
- Kvalifikovaní odborníci
- Kompletné zabezpečenie praktického vyučovania
- Prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí
DSC00166 v 3 v 1 FIN_resize

Prihláška

V prípade záujmu je potrebné prihlášku odoslať do 30.4.2021.

Kontakty

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Telefón: 033 -736 2144
Mobil: 0903 420 541

Adresa:
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec

Email:
miriam.zacharova@saneca.com

SOŠ chemická

Telefón: 033-7320076

Adresa:
Nerudova 13
920 01 Hlohovec

Email školy:
zss.hlohovec@zupa-tt.sk

 

Ochrana osobných údajov

  1. Pri spracúvaní osobných údajov zamestnávateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
  2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že boli informované o svojich právach a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov, o zásadách spracovania osobných údajov.
  3. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku.
  4. Zákonní zástupcovia a žiak súhlasia so spracovaním osobných údajov zamestnávateľom za účelom realizácie plnení podľa tejto zmluvy a pre vnútorné účely zamestnávateľa.
  5. Zákonný zástupca a žiak týmto súhlasia s odovzdaním osobných údajov osobám, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku.